Phân tích mẫu

DANH MỤC PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM

STT Tên chỉ tiêu thử nghiệm Phương pháp thử nghiệm Thể tích/ KL mẫu thử Giới hạn phát hiện
GHPH(MDL)
Giới hạn công bố
GHCB/dải đo
Độ không đảm bảo đo (ĐKĐBĐ) Ghi chú
 1. NƯỚC
 1.  
Độ cứng tổng số TCVN 6224 -1996 250ml NDĐ 2,00 mg/l 5 mg/l theo CaCO3 9,5%  
NM 2,00 mg/l 9,5%
 1.  
Ca TCVN 6198-1996 250ml NDĐ 1,00 mg/l theo CaCO3 2mg/l theo CaCO3 7,00%  
NM 1,00 mg/l theo CaCO3 5,17%
 1.  
Mg Tham khảo TCVN 6198:1996 và TCVN 6224:1996 250ml NDĐ 0,5 mg/l theo Mg 1,5 mg/l theo Mg 9,7%  
NM 0,5 mg/l theo Mg 7,00%
 1.  
Độ kiềm TCVN 6636-1-2000 500ml NT 7,0 mg/l CaCO3 20 mg/l CaCO3 6,38 %  
NM 7,0 mg/l CaCO3 6,63 %
NDĐ 7,0 mg/l CaCO3 9,82%
 1.  
Độ màu TCVN 6185 -2015 500ml NM 2,0 mg/lPt 5mg/lPt-Co 13,5%  
4,53%
NT 2,0 mg/lPt 11,8%
NDĐ 2,0 mg/lPt 13,8%
 1.  
Chỉ số permanganate TCVN 6186 -1996 100ml NDĐ 0,4 mgO2/L 1,0 mgO2/L 9,53%  
 1.  
Clorua (Cl-) TCVN 6194 -1996 250ml NM 2,0 mg/l 5mg/l 4,39%  
NDĐ 2,0 mg/l 2,96%
NT 2,0 mg/l 5,19%
 1.  
Clo dư TCVN 6225-3:2011
 
250ml NT 03 mg/l 0,90mg/l 17,8%  
 1.  
Chất rắn lơ lửng (SS)/ TS TCVN 6625 -2000               1L NT 1,0 mg/l 3,0 mg/l 9,0%  
NM 1,0 mg/l 2,0 mg/l 9,7%
NDĐ 1,0 mg/l 3,0 mg/l 9,6%
NB 1,0 mg/l 3,0 mg/l 9,5%
 1.  
Nhu cầu oxy hóa học  (COD) SMEWW5220.D-2023 50ml NT 10,0 mg/l 30mg/l Dãy thấp: 13,44%  
Dãy cao: 7,21%
NB 2,0 mg/l 5 mg/l Dãy thấp: 13,06%
SMEWW5220.C-2023 50ml NT 2,0 mg/l 5 mg/l Dãy thấp: 10,89%
Dãy cao: 6,95%
 
50ml NM 2,0 mg/l 5 mg/l Dãy thấp: 13,73%  
Dãy cao: 9,62%
 1.  
Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD) TCVN 6001-1-2021 1L NT 1,0 mg/l 3,0 mg/l 8,71%  
NM 1,0 mg/l 12,09%
NB 1,0 mg/l 9,12%
 1.  
Tổng Nitơ TCVN 6638 -2000 250ml NDĐ 3,2 mg/l 10,0 mg/l 13,72%  
NT 3,2 mg/l 13,26%
 1.  
Tổng Nitơ SMEWW 4500-N (E): 2023 100ml NM 0,10 mg/l 0,30 mg/l 8,03%  
 1.  
Nitơ –Nitrat
 (N-NO3-)
TCVN 6180-1996 50ml NDĐ 0,2 mg/l 0,50mg/l 8,1%  
NM 0,2 mg/l 8,5%
TCVN 6494-1:2011

 
50ml NDĐ 0,04 mg/l 0,13mg/l 15,90%  
NM 0,04 mg/l 10,02%
NT 0,04 mg/l 5,70%
 1.  
Nitơ –Nitrit
(N-NO2-)
TCVN 6178 -1996 50ml NDĐ 0,003 mg/l 0,008mg/l 5,1%  
NM 0,003 mg/l 10,6%
NT 0,003 mg/l 13,7%
TCVN 6494-1:2011 50ml NDĐ 0,005 mg/l 0,020mg/l 10,90%  
NM 0,005 mg/l 10,40%
NT 0,005 mg/l 14,80%
 1.  
Nitơ –Amoni
(N-NH4+)
TCVN 5988 -1995 100ml NT 0,3 mg/l 1,00 mg/l 13,86%  
TCVN 6179-1:1996 100ml NB 0,04 mg/l 0,100 mg/l 12,80%
NM 0,04 mg/l 13,21%
NT 0,04 mg/l 12,4%
NDĐ 0,04 mg/l 14,07%
 1.  
Tổng phospho
(T-P)
TCVN 6202 -2008 100ml NB 0,006 mg/l 0,020 mg/l 9,30%  
NM 0,006 mg/l 12,8 %
NT 0,006 mg/l 6,3 %
NDĐ 0,006 mg/l 5,3%
 1.  
Phosphat (P-PO43-) TCVN 6202 -2008 100ml NB 0,004 mg/l 0,010 mg/l 7,7 %  
NDĐ 0,004 mg/l 9,2 %
NM 0,004 mg/l 5,5 %
NT 0,004mg/l 8,0%
 1.  
Tổng dầu, mỡ
 
SMEWW 5520B:2023, EPA 1664B:2010 1L NB 1,0 mg/l 3,0 mg/l 15,70%  
NM 1,0 mg/l 13,80%
NDĐ 1,0 mg/l 12,80%
NT 1,0 mg/l 15,70%
 1.  
Tổng dầu, m khoáng SMEWW 5520B&F:2023, EPA 1664B:2010 1L NB 1,0 mg/l 3,0 mg/l 17,00%  
NT 1,0 mg/l 15,40%
 1.  
Dầu, mỡ ĐTV SMEWW 5520B&F:2023, EPA 1664B:2010 1L NB 1,0 mg/l 3,0 mg/l 14,70%  
NT 1,0 mg/l 16,60%
 1.  
Hydro Sunfua/Sunfua (H2S/S2-) SMEWW 4500-S2-.B&D-2023 50ml NT 0,04 mg/l 0,12 mg/l 14,7 %  
 1.  
Sunfat (SO42-) TCVN 6200 -1996 250ml NDĐ 2,6 mg/l 10 mg/l 11,50%  
NM 2,6 mg/l 12,50%
 1.  
Florua (F- ) SMEWW 4500-F- B&D:2023 100ml NB 0,06 mg/l 0,20mg/l 14,60%  
NDĐ 0,06 mg/l 11,10%
NM 0,06 mg/l 13,70%
NT 0,06 mg/l 14,70%
 1.  
Cyanua TCVN 6181:1996 300ml NB 0,003 mg/l 0,008 mg/l 11,2%  
NDĐ 0,003 mg/l 12,0%
NM 0,003 mg/l 10,6%
NT 0,003 mg/l 9,6%
 1.  
Phenol TCVN 6216:1996 250ml NT 0,03 mg/l 0,09 mg/l 6,9%  
 1.  
Tổng sắt (T-Fe) TCVN 6177 -1996 100ml NM 0,02 mg/l 0,050 mg/l 13,0%  
NT 0,02 mg/l 13,4%
NDĐ 0,02 mg/l 7,7%
Tổng sắt (T-Fe) US EPA Method 3015A
SMEWW 3120B-2023
100ml NDĐ 0,02 mg/l 0,050mg/l 1,15% ICP-OES
NM 0,02 mg/l 1,72%
NT 0,02 mg/l 2,34%
Tổng sắt (T-Fe) SMEWW 3125B:2023 100ml NM 0,01 mgl 0,030 mg/l 6,34% ICP-MS
 
NT 0,01 mg/l 5,18%
NDĐ 0,01 mg/l 6,95%
 1.  
Niken (Ni)
 
US EPA Method 3015A
SMEWW 3120B:2023
250ml NT 0,02 mg/l 0,050 mg/l 1,83% ICP-OES
NDĐ 0,02 mg/l 1,80%
NM 0,02 mg/l 2,29%
US EPA Method 3015A & US EPA Method 200.8 250ml NM 0,001 mg/l 0,0030 mg/l 7,15% ICP-MS
NDĐ 0,001 mg/l 6,5%
NT 0,001 mg/l 9,15%
 1.  
Đồng (Cu) US EPA Method 3015A
SMEWW 3120B-2023
100ml NDĐ 0,016 mg/l 0,050mg/l 1,99% ICP-OES
NM 0,016 mg/l 2,54%
NT 0,016 mg/l 2,23%
US EPA Method 3015A & US EPA Method 200.8 250ml NB 0,0065 mg/l 0,018 mg/l 6,6% ICP-MS
NM 0,010 mg/l 0,030 mg/l 5,39%
NDĐ 0,010 mg/l 6,1%
NT 0,010 mg/l 7,15%
 1.  
Kẽm (Zn) US EPA Method 3015A
SMEWW 3120B-2023
100ml NDĐ 0,016 mg/l 0,050 mg/l 1,48% ICP-OES
NM 0,016 mg/l 1,76%
NT 0,016 mg/l 1,43%
US EPA Method 3015A & US EPA Method 200.8 250ml NB 0,020 mg/l 0,040 mg/l 6,35% ICP-MS
NM 0,010 mg/l 0,030 mg/l 5,33%
NDĐ 0,010 mg/l 5,8%
NT 0,010 mg/l 8,08%
 1.  
Cadimi (Cd) ASTM-D3557:D-17 250ml NDĐ 0,0007 mg/l 0,0023 mg/l 6,78%  
NM 0,0007 mg/l 6,71%
NT 0,0007 mg/l 8,76%
US EPA Method 3015A & US EPA Method 200.8 250ml NB 0,0010 mg/l 0,0040 mg/l 5,25% ICP-MS
NM 0,0005 mg/l 0,0020 mg/l 6,91%
NDĐ 0,0005 mg/l 5,14%
NT 0,0005 mg/l 5,25%
 1.  
Chì (Pb) US EPA Method 3015A & US EPA Method 200.8 250ml NB 0,003 mg/l 0,010 mg/l 4,65% ICP-MS
NM 0,001 mg/l 0,0030 mg/l 4,94%
NDĐ 0,001 mg/l 3,06%
NT 0,001 mg/l 6,07%
 1.  
Asen (As) ASTM D2972:C-15 250ml NDĐ 0,004 mg/l 0,0100 mg/l 13,29%  
NT 0,004 mg/l 9,33%
NM 0,004 mg/l 13,02%

US EPA Method 3015A & US EPA Method 200.8
250ml NDĐ 0,001 mg/l 0,0030 mg/l 4,53% ICP-MS
NM 0,001 mg/l 6,67%
NT 0,001 mg/l 8,43%
 1.  
Thủy ngân (Hg) US EPA Method 3015A & US EPA Method 200.8 250 ml NT 0,0005 mg/l 0,0009 mg/l 5,28% ICP-MS
 
NM 0,0005 mg/l 5,57%
 1.  
Mangan (Mn) US EPA Method 3015A
SMEWW 3120B-2023
100ml NM 0,015 mg/l 0,050 mg/l 2,11% ICP-OES
NDĐ 0,015 mg/l 1,13%
NT 0,015mg/l 2,28%
US EPA Method 3015A & US EPA Method 200.8 250ml NB 0,010 mg/l 0,040 mg/l 5,37% ICP-MS
NM 0,010 mg/l 0,030 mg/l 5,27%
NDĐ 0,010 mg/l 4,93%
NT 0,010 mg/l 6,67%
 1.  
Crôm (Cr) US EPA Method 3015A
SMEWW 3120B:2023
250ml NM 0,016 mg/l 0,030 mg/l 2,53% ICP-OES
NDĐ 0,016 mg/l 1,77%
NT 0,016 mg/l 2,2%
US EPA Method 3015A & US EPA Method 200.8 250ml NM 0,004 mg/l 0,010 mg/l 4,46% ICP-MS
NT 0,004 mg/l 8,03%
NDĐ 0,004 mg/l 4,86%
NB 0,004 mg/l 6,38%
 1.  
Cr3+ TCVN 6658:2000 &
SMEWW 3120B:2023
250ml NT 0,016 mg/l 0,050mg/l    
 1.  
Cr3+ US EPA Method 3015A & US EPA Method 200.8
TCVN 6658:2000
 
250ml NT 0,004 mg/l 0,010mg/l    
 1.  
Cr6+ TCVN 6658:2000
 
250ml NT 0,003 mg/l 0,009 mg/l 4,97%  
 1.  
Cr6+ SMEWW 3500-Cr B:2023 250ml NB 0,003 mg/l 0,009 mg/l    
NM 0,003 mg/l
NDĐ 0,003 mg/l
 1.  
Sb US EPA Method 3015A & US EPA Method 200.8 250ml NM 0,001 mg/l 0,0030 mg/l 1,7% ICP-MS
 1.  
Al US EPA Method 3015A & US EPA Method 200.8
250ml
NDĐ 0,010 mg/l 0,030 mg/l 5,44% ICP-MS
 1.  
Co US EPA Method 3015A & US EPA Method 200.8
250ml
NDĐ 0,010 mg/l 0,030 mg/l 5,76% ICP-MS
 1.  
Se US EPA Method 3015A & US EPA Method 200.8 250 ml NDĐ 0,0010 mg/l 0,0030 mg/l 6,73% ICP-MS
 1.  
Tổng Coliform SMEWW 9221B:2023 200ml NDĐ 1,0 MPN/100ml 1,0 MPN/100ml 8,3%  

 
100ml NM 2,0 MPN/100ml 2,0 MPN/100ml 8,8%
NB 2,0 MPN/100ml 2,0 MPN/100ml 7,4%
NT 2,0 MPN/100ml 2,0 MPN/100ml 7,8%
49. E.Coli SMEWW 9221B&G:2023 200ml NDĐ 1,0 MPN/100ml 1,0 MPN/100ml 7,1%  
100ml NM 2,0 MPN/100ml 2,0 MPN/100ml 9,0%
NT 2,0 MPN/100ml 2,0 MPN/100ml 7,5%
50. Coliform chịu nhiệt SMEWW 9221B&E:2023 100ml NM 2,0 MPN/100ml 2,0 MPN/100ml 8,7%  
51. Tổng Coliform SMEWW 9223B:2023 200ml NDĐ 1,0 MPN/100ml 1,0 MPN/100ml 7,8%  
100ml NM 2,0 MPN/100ml 2,0 MPN/100ml 8,8%
NT 2,0 MPN/100ml 2,0 MPN/100ml 8,9%
52. E.Coli SMEWW 9223B:2023 200ml NDĐ 1,0 MPN/100ml 1,0 MPN/100ml 8,1%  
100ml NM 2,0 MPN/100ml 2,0 MPN/100ml 9,1%
NT 2,0 MPN/100ml 2,0 MPN/100ml 8,9%
53.

 
HCBVTV họ Chlor hữu cơ trong  nước*
 
Aldrin US EPA Method 3510C
US EPA Method 3630C
US EPA Method 8270E
1000ml NB 0,011 µg/l 0,035 µg/l 10,9%  
4,4’-DDD 0,011 µg/l 0,035 µg/l 16,7%
4,4’-DDE 0,011 µg/l 0,035 µg/l 14,6%
4,4’-DDT 0,011 µg/l 0,035 µg/l 16,7%
Dieldrin 0,011 µg/l 0,035 µg/l 15,3%
α-HCH 0,006 µg/l 0,018 µg/l 16,8%
β-HCH 0,006 µg/l 0,018 µg/l 16,6%
γ-HCH (Lindan) 0,006 µg/l 0,018 µg/l 17,2%
   δ-HCH 0,006 µg/l 0,018 µg/l 17,4%
Heptaclo 0,011 µg/l 0,035 µg/l 17,4%
Heptaclo epoxit 0,011 µg/l 0,035 µg/l 16,9%
Aldrin US EPA Method 3510C
US EPA Method 3630C
US EPA Method 8270E
NDĐ 0,01 µg/l 0,030 µg/l 12,6%
4,4’-DDD 0,01 µg/l 0,030 µg/l 18,6%
4,4’-DDE 0,01 µg/l 0,030 µg/l 15,8%
4,4’-DDT 0,01 µg/l 0,030 µg/l 17,6%
Dieldrin 0,01 µg/l 0,030 µg/l 16,9%
α-HCH 0,006 µg/l 0,018 µg/l 18,3%
β-HCH 0,006 µg/l 0,018 µg/l 16,6%
γ-HCH (Lindan) 0,006 µg/l 0,018 µg/l 17,2%
   δ-HCH 0,006 µg/l 0,018 µg/l 16,4%
Heptaclo 0,01 µg/l 0,030 µg/l 17,0%
Heptaclo epoxit 0,01 µg/l 0,030 µg/l 18,2%
Aldrin US EPA Method 3510C
US EPA Method 3630C
US EPA Method 8270E
  NM 0,01 µg/l 0,030 µg/l 11,9%
4,4’-DDD 0,01 µg/l 0,030 µg/l 17,7%
4,4’-DDE 0,01 µg/l 0,030 µg/l 15,4%
4,4’-DDT 0,01 µg/l 0,030 µg/l 20,0%
Dieldrin 0,01 µg/l 0,030 µg/l 20,0%
α-HCH 0,006 µg/l 0,018 µg/l 19,1%
β-HCH 0,006 µg/l 0,018 µg/l 20,5%
γ-HCH (Lindan) 0,006 µg/l 0,018 µg/l 20,5%
   δ-HCH 0,006 µg/l 0,018 µg/l 17,4%
Heptaclo 0,01 µg/l 0,030 µg/l 17,9%
Heptaclo epoxit 0,01 µg/l 0,030 µg/l 20,8%
Aldrin US EPA Method 3510C
US EPA Method 3630C
US EPA Method 8270E
  NT 0,013 µg/l 0,040 µg/l 11,0%
4,4’-DDD 0,013 µg/l 0,040 µg/l 15,5%
4,4’-DDE 0,013 µg/l 0,040 µg/l 15,4%
4,4’-DDT 0,013 µg/l 0,040 µg/l 17,8%
Dieldrin 0,013 µg/l 0,040 µg/l 14,1%
α-HCH 0,006 µg/l 0,018 µg/l 16,8%
β-HCH 0,006 µg/l 0,018 µg/l 16,6%
γ-HCH (Lindan) 0,006 µg/l 0,018 µg/l 17,4%
   δ-HCH 0,006 µg/l 0,018 µg/l 16,8%
Heptaclo 0,013 µg/l 0,040 µg/l 16,1%
Heptaclo epoxit 0,013 µg/l 0,040 µg/l 17,4%
54. HCBVTV họ Phospho hữu cơ trong nước Bromophos US EPA Method 3510C
US EPA Method 3630C
US EPA Method 8270E
 
  NM 0,05 µg/l 0,150 µg/l 14,6%
Bromophos ethyl 0,05 µg/l 15,0%
Chlopyrifos 0,05 µg/l 15,2%
Cis-chlorfenvin 0,05 µg/l 13,9%
Diazinon 0,05 µg/l 13,1
Dichlorvos 0,05 µg/l 11,0%
Disulfoton 0,05 µg/l 12,0%
Ethion 0,05 µg/l 13,7%
Fenthion 0,05 µg/l 13,4%
Malathion 0,05 µg/l 15,3%
Parathion ethyl (Parathion) 0,05 µg/l 14,8%
Parathion methyl 0,05 µg/l 14,7%
Bromophos US EPA Method 3510C
US EPA Method 3630C
US EPA Method 8270E
 
NT 0,06 µg/l 0,200 µg/l 7,83%
Bromophos ethyl 0,06 µg/l 14,0%
Chlopyrifos 0,06 µg/l 12,2%
Cis-chlorfenvin 0,06 µg/l 14,9%
Diazinon 0,06 µg/l 15,4%
Dichlorvos 0,06 µg/l 15,2%
Disulfoton 0,06 µg/l 15,0%
Ethion 0,06 µg/l 14,9%
Fenthion 0,06 µg/l 15,4%
Malathion 0,06 µg/l 14,7%
Parathion ethyl (Parathion) 0,06 µg/l 14,2%
Parathion methyl 0,06 µg/l 13,7%
Bromophos     NDĐ 0,05 µg/l 0,150 µg/l 14,1%  
Bromophos ethyl 0,05 µg/l 14,8%
Chlopyrifos 0,05 µg/l 14,3%
Cis-chlorfenvin 0,05 µg/l 8,71%
Diazinon 0,05 µg/l 7,19%
Dichlorvos 0,05 µg/l 9,36%
Disulfoton 0,05 µg/l 12,6%
Ethion 0,05 µg/l 5,14%
Fenthion 0,05 µg/l 12,6%
Malathion 0,05 µg/l 11,3%
Parathion ethyl (Parathion) 0,05 µg/l 11,4%
Parathion methyl 0,05 µg/l 17,3%
Bromophos     NB 0,08 µg/l 0,250 µg/l 14,9%  
Bromophos ethyl 0,08 µg/l 9,66%
Chlopyrifos 0,08 µg/l 6,91%
Cis-chlorfenvin 0,08 µg/l 13,9%
Diazinon 0,08 µg/l 15,55
Dichlorvos 0,08 µg/l 15,1%
Disulfoton 0,08 µg/l 14,9%
Ethion 0,08 µg/l 7,19%
Fenthion 0,08 µg/l 15,1%
Malathion 0,08 µg/l 14,8%
Parathion ethyl (Parathion) 0,08 µg/l 8,35%
Parathion methyl 0,08 µg/l 14,6%
B. KHÔNG KHÍ XUNG QUANH
 1.  
Sunfua hidro (H2S) MASA 701 30L Khí xung quanh 6,0 µg/Nm³ 20 µg/Nm³ 15,5 %  
 1.  
Amoniac (NH3) TCVN 5293-1995 15L Khí xung quanh 22,0 µg/nm³ 100 µg/Nm³ 8,02 %  
 1.  
Nitơ dioxit (NO2) TCVN 6137 -2009 20L Khí xung quanh 3,0 µg/Nm³  10 µg/Nm³ 5,65%  
 1.  
Lưu huỳnh dioxit (SO2) TCVN 5971 – 1995 20L Khí xung quanh 10 µg/Nm3 33 µg/Nm3 10,8%  
 1.  
Cacbonmonoxit
(CO)
SOP-PTN-CO↑ 1,17L Khí xung quanh 2050 µg/Nm3 6750 µg/Nm3 18,5%  
 1.  
HCl NIOSH Method 7907 120L Khí xung quanh 15 µg/Nm3
 
HCl: 40 µg/Nm3
 
 8,2%
 
 
 1.  
HNO3 NIOSH Method 7907 120L Khí xung quanh 15 µg/Nm3 40 µg/Nm3 8,6%  
 1.  
Chì (khí xung quanh) TCVN 6152:1996 1,37m3 Khí xung quanh 0,01 µg/Nm3 0,035µg/Nm3 7,05%  
 1.  
Bụi (TSP) TCVN 5067:1995 - Khí 10,0 µg/Nm³ 33 µg/Nm³ 7,9%  
10. Bụi PM10 40CFR Part 50 Method appendix J 2020 - Khí xung quanh 0,24 µg/Nm³ 1,0 µg/Nm³ 5,57%  
C. KHÍ THẢI
1. Bụi tổng (Khí thải) US EPA Method 5 - Khí thải 0,2 mg/Nm3 1,0 mg/Nm3 1,05%  
2. Bụi tổng (Khí thải) EPA Method 17 - Khí thải 0,2 mg/Nm3 1,0 mg/Nm3 4,0%  
3. Bụi PM10 US EPA Method 201A - Khí thải 0,25 µg/m3 0,9 µg/m3 3,7%  
4. Khí thải NH3 JIS K 0099:2020 20L Khí thải 0,3 mg/Nm3 1,0 mg/Nm3 16,70%  
5. H2S (Khí thải) JIS K 0108: 2010 - Khí thải 0,9 mg/Nm3 2,8 mg/Nm3 5,1%  
6. HCl (Khí thải) US EPA Method 26 - Khí thải 1,5 mg/Nm3 4,5 mg/Nm3 5,0%  
7. HF (Khí thải) US EPA Method 26 - Khí thải 1,5 mg/Nm3 4,5 mg/Nm3 5,9%  
8. As US EPA Method 29 1m3 Khí thải 0,013 mg/Nm3 0,040 mg/Nm3 2,53%  
9. Cd US EPA Method 29 1m3 0,004 mg/Nm3 0,020 mg/Nm3 1,49%  
10. Cr US EPA Method 29 1m3 0,006 mg/Nm3 0,020 mg/Nm3 2,38%  
11. Co US EPA Method 29 1m3 0,006 mg/Nm3 0,020 mg/Nm3 1,64%  
12. Sb US EPA Method 29 1m3 0,008 mg/Nm3 0,020 mg/Nm3 2,94%  
13. Cu US EPA Method 29 1m3 0,011 mg/Nm3 0,040 mg/Nm3 1,88%  
14. Pb US EPA Method 29 1m3 0,013 mg/Nm3 0,050 mg/Nm3 1,71%  
15. Mn US EPA Method 29 1m3 0,006 mg/Nm3 0,020 mg/Nm3 1,55%  
16. Ni US EPA Method 29 1m3 0,01 mg/Nm3 0,040 mg/Nm3 1,62%  
17. Se US EPA Method 29 1m3 0,010 mg/Nm3 0,040 mg/Nm3 2,11%  
18. Zn US EPA Method 29 1m3 0,011 mg/Nm3 0,040 mg/Nm3 1,84%  
 1. ĐẤT
 1.  
pH ( H2O) TCVN 5979:2021 100g Đất 2 ÷ 12 2 ÷ 12 0,426%  
 1.  
Chất khô và hàm lượng nước (độ ẩm) TCVN 6648-2000 500g Đất 0,597% 2% 0,029  
 1.  
Thủy ngân (Hg) US EPA Method 3051A và
US EPA Method 200.8
500g Đất 1,0 mg/kg chất khô 3,0 mg/kg chất khô 12,5%  
 1.  
Asen (As) US EPA Method 3051A & US EPA Method 200.7 500g Đất 4,2 mg/kg chất khô 15,0 mg/kg chất khô 17,1% Phân tích trên ICP-OES 
 1.  
Đồng (Cu) US EPA Method 3051A & US EPA Method 200.7 500g Đất 3,4 mg/kg chất khô 12,5 mg/kg chất khô 14,4%
 1.  
Niken (Ni) US EPA Method 3051A & US EPA Method 200.7 500g Đất 4,0 mg/kg chất khô 11,0 mg/kg chất khô 15,7%
 1.  
Chì (Pb) US EPA Method 3051A & US EPA Method 200.7 500g Đất 4,5 mg/kg chất khô 11,0 mg/kg chất khô 14,7%
 1.  
Crôm (Cr) US EPA Method 3051A & US EPA Method 200.7 500g Đất 1,9 mg/kg chất khô 5,0 mg/kg chất khô 15,4%
 1.  
Kẽm (Zn) US EPA Method 3051A & US EPA Method 200.7 500g Đất 2,1 mg/kg chất khô 10,5 mg/kg chất khô 18,2%
 1.  
Cadimi (Cd) US EPA Method 3051A & US EPA Method 200.7 500g Đất 0,5 mg/kg chất khô 1,5 mg/kg chất khô 15,9%
 1. TRẦM TÍCH
 1.  
pH ( H2O) TCVN 5979:2021 100g Đất 2 ÷ 12 2 ÷ 12 0,426%  
 1.  
Đồng (Cu) US EPA Method 3051A & US EPA Method 200.7 500g Trầm tích 3,9 mg/kg chất khô 12,5 mg/kg chất khô 14,4%
 1.  
Niken (Ni) US EPA Method 3051A & US EPA Method 200.7 500g Trầm tích 3,3 mg/kg chất khô 11,0 mg/kg chất khô 12,2%
 1.  
Chì (Pb) US EPA Method 3051A & US EPA Method 200.7 500g Trầm tích 3,6 mg/kg chất khô 11,0 mg/kg chất khô 12,6%
 1.  
Sắt (Fe) US EPA Method 3051A & US EPA Method 200.7 500g Trầm tích 1,9 mg/kg chất khô 6,0 mg/kg chất khô 13,7%
 1.  
Crôm (Cr) US EPA Method 3051A & US EPA Method 200.7 500g Trầm tích 1,6 mg/kg chất khô 5,0 mg/kg chất khô 12,6%
 1.  
Kẽm (Zn) US EPA Method 3051A & US EPA Method 200.7 500g Trầm tích 3,2 mg/kg chất khô 10,5 mg/kg chất khô 12,8%
 1.  
Cadimi (Cd) US EPA Method 3051A & US EPA Method 200.7 500g Trầm tích 0,5 mg/kg chất khô 1,5 mg/kg chất khô 12,8%
 1.  
Thủy ngân (Hg) US EPA Method 3051A và
US EPA Method 200.8
500g Trầm tích 0,15 mg/kg chất khô 0,40 mg/kg chất khô 12,5%
 1.  
Asen (As) US EPA Method 3051A & US EPA Method 200.7 500g Trầm tích 4,2 mg/kg chất khô 15,0 mg/kg chất khô 13,4%  

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây