Phân tích mẫu

DANH MỤC PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM
STT
Tên chỉ tiêu thử nghiệm
Phương pháp thử nghiệm
Thể tích/ KL mẫu thử
Giới hạn phát hiện
GHPH(MDL)
Giới hạn công bố
GHCB
Ghi chú
 1. NƯỚC
 1.  
pH
EPA Method 150.1*
50ml
Nước
0,082
1,0
 
 1.  
Tổng Canxi, Magie
(Độ cứng)**
TCVN 6224 -1996***
250ml
NN***
1,44mg/l
5 mg/l theo CaCO3
 
NM***
1,53mg/l
NSH*
1,48mg/l
 1.  
Ca
TCVN 6198-1996**
250ml
NN**
0,64mg/l theo CaCO3
2mg/l theo CaCO3
 
NM**
0,61mg/l theo CaCO3
NSH
0,68mg/l theo CaCO3
 1.  
Mg
Tham khảo TCVN 6198:1996 và TCVN 6224:1996**
250ml
NN**
0,34mg/l theo Mg
2mg/l theo Mg
 
NM**
0,45mg/l theo Mg
NSH
0,46mg/l theo Mg
 1.  
Độ đục
TCVN 6184 -2008
50ml
NSH
0,271NTU
1,0NTU
 
 1.  
Độ kiềm
TCVN 6636-1-2000**
500ml
NT
6,19 mg/l CaCO3
20 mg/l CaCO3
 
NM**
6,38 mg/l CaCO3
NN**
5,31 mg/l CaCO3
 1.  
Độ màu
TCVN 6185 -2015**
500ml
NM**
1,115mg/lPt
5,00mg/lPt-Co
 
NT
1,487mg/lPt
NN**
1,115mg/lPt
 1.  
Chỉ số permanganate
TCVN 6186 -1996***
100ml
NN***
0,29 mgO2/L
1,0 mgO2/L
 
NSH*
0,24 mgO2/L
 1.  
Clorua (Cl-)
TCVN 6194 -1996***
250ml
NM***
1,61mg/l
5mg/l
 
NN***
1,48mg/l
NSH*
1,40mg/l
NT**
1,46mg/l
 1.  
Clo dư
HACH DR 8021
50ml
NM, NSH
0,01mg/l
0,01mg/l
 
TCVN 6225-3:2011**
250ml
NT**
0,28mg/l
0,90mg/l
 
 1.  
Chất rắn lơ lửng (SS)/ TS
TCVN 6625 -2000***
              1L
NT***
1,90 mg/l
7,0 mg/l
 
NM***
1,93 mg/l
NN***
1,24 mg/l
NB***
1,94 mg/l
 1.  
Nhu cầu oxy hóa học  (COD)
SMEWW5220.D-2017**
50ml
NT**
9,425 mg/l
30mg/l
 
NB
1,53mg/l
5 mg/l
SMEWW5220.C-2017**
50ml
NM**
1,43 mg/l
5 mg/l
Nước mặt
 1.  
Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD)
TCVN 6001-1-2008***
1L
NT***
0,938 mg/l
3,0 mg/l
 
NM***
0,937 mg/l
NB**
0,941 mg/l
 1.  
Tổng Nitơ
TCVN 6638 -2000***
250ml
NM***
3,17 mg/l
10,0 mg/l
 
NN*
3,17 mg/l
NT***
3,16 mg/l
 1.  
Nitơ –Nitrat
 (N-NO3-)
SMEWW 4500-NO3 E: 2017**
50ml
NT**
0,01 mg/l
0,04mg/l
 
TCVN 6180-1996*
50ml
NN*
0,17mg/l
0,50mg/l
 
NSH*
0,15 mg/l
NM*
0,16mg/l
TCVN 6494-1:2011**
50ml
NN**
0,036mg/l
0,13mg/l
 
NSH
0,037mg/l
NM**
0,035mg/l
NT**
0,036mg/l
 1.  
Nitơ –Nitrit
(N-NO2-)
TCVN 6178 -1996*
50ml
NN
0,0023 mg/l
0,008mg/l
 
NM
0,0023 mg/l
NSH*
0,0023 mg/l
TCVN 6494-1:2011**
50ml
NN**
0,006mg/l
0,020mg/l
 
NSH
0,005mg/l
NM**
0,005mg/l
NT**
0,006mg/l
 1.  
Nitơ –Amoni
(N-NH4+)
TCVN 5988 -1995***
100ml
NM*
0,30mg/l
1,00 mg/l
 
NN*
0,30mg/l
NT***
0,29 mg/l
NSH*
0,30mg/l
TCVN 6179-1:1996**
100ml
NB**
0,032 mg/l
0,100 mg/l
 
NM**
0,033 mg/l
NN
0,033 mg/l
 1.  
Tổng phospho
(T-P)
TCVN 6202 -2008***
100ml
NB***
0,0053 mg/l
0,020 mg/l
 
NM***
0,0058 mg/l
NT***
0,0057 mg/l
NN*
0,0046mg/l
 1.  
Phosphat (P-PO43-)
TCVN 6202 -2008***
100ml
NB***
0,0031 mg/l
0,010mg/l
 
NN***
0,0031 mg/l
NM***
0,0032 mg/l
NT***
0,0031mg/l
 1.  
Tổng dầu, mỡ
SMEWW 5520B:2017**
1L
NB**
0,09 mg/l
0,3 mg/l
 
NM**
0,09 mg/l
NN
0,09 mg/l
NT
0,09 mg/l
 1.  
Tổng dầu, m khoáng
SMEWW 5520B&F:2017**
1L
NB**
0,09 mg/l
0,3 mg/l
 
NT**
0,09 mg/l
 1.  
Dầu, mỡ ĐTV
SMEWW 5520B&F:2017**
1L
NB
0,09 mg/l
0,3 mg/l
 
NT**
0,09 mg/l
 1.  
Hydro Sunfua/Sunfua (H2S/S2-)
SMEWW 4500-S2-.D-2017**
50ml
NT**
0,04 mg/l
0,12 mg/l
 
 1.  
Sunfat (SO42-)
TCVN 6200 -1996***
250ml
NSH
2,78mg/l
10mg/l
 
NN***
2,77mg/l
NM***
2,78mg/l
 1.  
Florua (F- )
SMEWW 4500-F- B&D:2017**
100ml
NB**
0,06mg/l
0,20mg/l
 
NN**
0,06mg/l
NM**
0,06mg/l
NT**
0,06mg/l
 1.  
Cyanua
TCVN 6181:1996**
300ml
NB**
0,0023mg/l
0,008 mg/l
 
NN**
0,0024mg/l
NM**
0,0024mg/l
NT**
0,0024mg/l
 1.  
Phenol
TCVN 6216:1996**
250ml
NT**
0,0027mg/l
0,10mg/l
 
 1.  
Tổng sắt (T-Fe)
TCVN 6177 -1996***
100ml
NB***
0,0152 mg/l
0,050mg/l
 
NM***
0,0152 mg/l
NSH*
0,0152 mg/l
NT***
0,0152 mg/l
NN***
0,0152 mg/l
US EPA Method 3015A
SMEWW 3120B-2017**
100ml
NN**
0,0138
0,050mg/l
ICP-OES
NM**
0,0130
NT**
0,0134
NSH
0,0134
SMEWW 3125B:2017**
100ml
NB**
10,12µg/l
0,040mg/l
ICP-MS
NM**
7,54µgl
NT**
7,54µgl
NN**
7,54µgl
NSH
7,54µgl
 1.  
Niken (Ni)
ASTM D1886-14**
100ml
NN**
0,0011mg/l
0,0040mg/l
 
US EPA Method 3015A
SMEWW 3120B:2017***
250ml
NT***
0,0135
0,050mg/l
ICP-OES
NN*
0,0135
NM***
0,0142
US EPA Method 3015A & US EPA Method 200.8**
250ml
NB**
0,69(µg/l)
0,0040mg/l
ICP-MS
NM**
0,55(µg/l)
NN**
0,55(µg/l)
NT
0,55(µg/l)
 1.  
Đồng (Cu)
US EPA Method 3015A
SMEWW 3120B-2017***
100ml
NN***
0,0139mg/l
0,050mg/l
ICP-OES
NM***
0,0130mg/l
NT***
0,0136mg/l
NSH
0,0138mg/l
US EPA Method 3015A & US EPA Method 200.8**
250ml
NB**
10,554(µg/l)
0,045 mg/l
ICP-MS
NM**
5,52(µg/l)
NN**
5,52(µg/l)
NT**
5,52(µg/l)
 1.  
Kẽm (Zn)
US EPA Method 3015A
SMEWW 3120B-2017**
100ml
NN**
0,0136mg/l
0,050mg/l
ICP-OES
NM**
0,0138mg/l
NT**
0,0137mg/l
NSH
0,0136mg/l
US EPA Method 3015A & US EPA Method 200.8**
250ml
NB**
11,69(µg/l)
0,045 mg/l
ICP-MS
NM**
5,89(µg/l)
NN**
5,89(µg/l)
NT**
5,89(µg/l)
 1.  
Cadimi (Cd)
ASTM-D3557-17***
250ml
NB
0,00063mg/l
0,0023 mg/l
8.7.22
(chỉnh sửa sop, thêm phân xử lý nước nhiễm mặn)
NN***
0,00060mg/l
NM***
0,00058mg/l
NT***
0,00059mg/l
NSH*
0,00058mg/l
US EPA Method 3015A & US EPA Method 200.8**
250ml
NB**
0,592(µg/l
0,0020 mg/l
ICP-MS
NM**
0,36(µg/l)
NN**
0,36(µg/l)
NT**
0,36(µg/l)
 1.  
Chì (Pb)
ASTM-D3559-15***
250ml
NN***
0,00312 mg/l
0,0100 mg/L
 
NM***
0,00310 mg/l
NB
0,00314 mg/l
NSH
0,0032 mg/l
NT***
0,00303 mg/l
US EPA Method 3015A & US EPA Method 200.8**
250ml
NB**
0,0007mg/l
0,0040 mg/l
ICP-MS
NM**
0,0009 mg/l
NN**
0,0009 mg/l
NT**
0,0009 mg/l
 1.  
Asen (As)
ASTM D2972-15***
250ml
NN***
0,0032 mg/l
0,0100 mg/l

 
NT***
0,0031 mg/l
NM***
0,0030 mg/l
NB
0,0032 mg/l
NSH*
0,0032 mg/l
US EPA Method 3015A & US EPA Method 200.8**
250ml
NN**
0,0009 mg/l
0,0030 mg/l
ICP-MS
NM**
0,0009 mg/l
NT**
0,0009 mg/l
 1.  
Thủy ngân (Hg)
TCVN 7877-2008
(chạy trên ICP-OES)
250ml
NB
0,00031 mg/L
0,0010 mg/L
ICP-OES
NN
0,00030 mg/L
NM
0,00030 mg/L
NSH
0,00031
NT
0,00033 mg/L
TCVN 7877-2008
(chạy trên AAS 300)**
 
NB**
0,00031 mg/L
0,0010 mg/L
AAS 300
NN**
0,00033 mg/L
NM**
0,00032 mg/L
NT**
0,00033 mg/l
US EPA Method 3015A & US EPA Method 200.8**
250ml
NT**
0,0003 mg/l
0,0010 mg/l

ICP-MS
 1.  
Mangan (Mn)
US EPA Method 3015A
SMEWW 3120B-2017***
100ml
NM***
0,0133 mg/l
0,050 mg/l
ICP-OES
NN***
0,0138 mg/l
NSH
0,0136mg/l
NT***
0,0138mg/l
US EPA Method 3015A & US EPA Method 200.8**
250ml
NB**
0,0011 mg/l
0,040 mg/l
ICP-MS
NM**
0,0060 mg/l
NN**
0,0060 mg/l
NT**
0,0060 mg/l
 1.  
Crôm (Cr)
US EPA Method 3015A**
SMEWW 3120B:2017
250ml
NM**
0,0134mg/l
0,050 mg/l
ICP-OES
NN**
0,0139mg/l
NSH
0,0135mg/l
NT**
0,0140mg/l
US EPA Method 3015A & US EPA Method 200.8**
250ml
NM**
0,00062mg/l
0,010 mg/l
 
NT**
0,00062mg/l
NN**
0,00062mg/l
 1.  
Cr3***
TCVN 6658:2000 &
SMEWW 3120B:2017
250ml
NT**
 
0,050mg/l
 
 1.  
Cr3+
US EPA Method 3015A & US EPA Method 200.8
TCVN 6658:2000
250ml
NT
 
0,010mg/l
 
 1.  
Cr6+**
TCVN 6658:2000
250ml
NN**
0,0028mg/l
0,010mg/l
 
NM**
0,0027mg/l
NB**
0,0027mg/l
NT**
0,0026mg/l
 1.  
Ba
US EPA Method 3015A & US EPA Method 200.8
250ml
NM
0,0058mg/l
0,025 mg/l
 
NN
0,0058mg/l
NT
0,0058mg/l
 1.  
Sb
US EPA Method 3015A & US EPA Method 200.8
250ml
NM
0,0004mg/l
0,0020 mg/l
 
NN
0,0004mg/l
NT
0,0004mg/l
 1.  
Al
US EPA Method 3015A & US EPA Method 200.8
250ml
NM
0,0061mg/l
0,030mg/l
 
NN
0,0061mg/l
NT
0,0061mg/l
 1.  
Co**
US EPA Method 3015A & US EPA Method 200.8
250ml
NM
0,0068mg/l
0,025 mg/l
 
NN**
0,0068mg/l
NT
0,0068mg/l
 1.  
Se**
US EPA Method 3015A & US EPA Method 200.8
250ml
NT
0,0006mg/l
0,0040 mg/l
 
NM
0,0006mg/l
NN**
0,0006mg/l
 1.  
Tổng Coliform**
TCVN 6187-2-2020
100ml
NN**
1 MPN/100ml
1 MPN/100ml
 
NM**
3 MPN/100ml
3 MPN/100ml
NB**
3 MPN/100ml
3 MPN/100ml
NT**
3 MPN/100ml
3 MPN/100ml
 1.  
E. Coli**
TCVN 6187-2-2020
100ml
NN**
1 MPN/100ml
1 MPN/100ml
pp nhiều ống
NM**
3 MPN/100ml
3 MPN/100ml
NT
3 MPN/100ml
3 MPN/100ml
 1.  
 
HCBVTV họ Chlor hữu cơ trong  nước
Alpha-BHC
US EPA Method 3510C
US EPA Method 3630C
US EPA Method 8270D**
1000ml
NB**
0,005 µg/l
0,020 µg/l

 
Gamma-BHC
0,005 µg/l
Heptachlor
0,005 µg/l
Aldrin
0,005 µg/l
Beta-BHC
0,005 µg/l
Delta- BHC
0,005 µg/l
Heptachlor Epoxie
0,005 µg/l
4,4 DDE
0,005 µg/l
Dieldrin
0,005 µg/l
4,4 DDD
0,005 µg/l
4,4 DDT
0,005 µg/l
Alpha-BHC
US EPA Method 3510C
US EPA Method 3630C
US EPA Method 8270D**
NN**
0,005 µg/l
0,020 µg/l
Gamma-BHC
0,005 µg/l
Heptachlor
0,005 µg/l
Aldrin
0,005 µg/l
Beta-BHC
0,005 µg/l
Delta- BHC
0,005 µg/l
Heptachlor Epoxie
0,005 µg/l
4,4 DDE
0,005 µg/l
Dieldrin
0,005 µg/l
4,4 DDD
0,005 µg/l
4,4 DDT
0,005 µg/l
Alpha-BHC
US EPA Method 3510C
US EPA Method 3630C
US EPA Method 8270D**
 
NM**
0,004 µg/l
0,020 µg/l
Gamma-BHC
0,004 µg/l
Heptachlor
0,004 µg/l
Aldrin
0,004 µg/l
Beta-BHC
0,004 µg/l
Delta- BHC
0,004 µg/l
Heptachlor Epoxie
0,004 µg/l
4,4 DDE
0,006 µg/l
Dieldrin
0,004 µg/l
4,4 DDD
0,004 µg/l
4,4 DDT
0,005 µg/l
Alpha-BHC
US EPA Method 3510C
US EPA Method 3630C
US EPA Method 8270D**
 
NT**
0,005 µg/l
0,020 µg/l
Gamma-BHC
0,005 µg/l
Heptachlor
0,005 µg/l
Aldrin
0,005 µg/l
Beta-BHC
0,005 µg/l
Delta- BHC
0,005 µg/l
Heptachlor Epoxie
0,005 µg/l
4,4 DDE
0,005 µg/l
Dieldrin
0,005 µg/l
4,4 DDD
0,005 µg/l
4,4 DDT
0,005 µg/l
 1.  
HCBVTV họ Phospho hữu cơ trong nước
Dichlorvos
US EPA Method 3510C
US EPA Method 3630C
US EPA Method 8270D(**)
 
NM**
0,018 µg/l
0,100 µg/l
Diazinone
0,014 µg/l
Disulfoton
0,026 µg/l
Chlorpyrifos
0,012 µg/l
Methyl parathion
0,014 µg/l
Fethion
0,016 µg/l
Malathion
0,014 µg/l
Bromophos
0,012 µg/l
Parathion
0,016 µg/l
Bromophos ethyl
0,011 µg/l
Clofenvinfos
0,016 µg/l
Ethion
0,014 µg/l
Dichlorvos
US EPA Method 3510C
US EPA Method 3630C
US EPA Method 8270D(**)
NT**
0,019 µg/l
0,100 µg/l
Diazinone
0,019 µg/l
Disulfoton
0,029 µg/l
Chlorpyrifos
0,017 µg/l
Methyl parathion
0,021 µg/l
Fethion
0,017 µg/l
Malathion
0,014 µg/l
Bromophos
0,017 µg/l
Parathion
0,019 µg/l
Bromophos ethyl
0,019 µg/l
Clofenvinfos
0,017 µg/l
Ethion
0,018 µg/l
 1. ĐẤT
 1.  
PH** (KCL, H2O)
TCVN 5979:2007/01
500g
Đất
 
1,0
 
 1.  
Chất khô và hàm lượng nước**
TCVN 6648-2000
500g
Đất
0,597%
2%
 
 1.  
Thủy ngân (Hg)**
US EPA Method 3051A và
TCVN 8882:2011
500g
Đất
0,028 mg/kg chất khô
0,10 mg/kg chất khô
 
 1.  
Asen (As)**
US EPA Method 3051A & US EPA Method 200.7
500g
Đất
4,4 mg/kg chất khô
15,0 mg/kg chất khô
Phân tích trên ICP-OES
 1.  
Mangan (Mn)
US EPA Method 3051A & US EPA Method 200.7
500g
Đất
6,6 mg/kg chất khô
23,0 mg/kg chất khô
 1.  
Đồng (Cu)**
US EPA Method 3051A & US EPA Method 200.7
500g
Đất
2,2 mg/kg chất khô
8,0 mg/kg chất khô
 1.  
Niken (Ni)
US EPA Method 3051A & US EPA Method 200.7
500g
Đất
0,8 mg/kg chất khô
5,5 mg/kg chất khô
 1.  
Chì (Pb)**
US EPA Method 3051A & US EPA Method 200.7
500g
Đất
2,3 mg/kg chất khô
9,0 mg/kg chất khô
 1.  
Crôm (Cr)**
US EPA Method 3051A & US EPA Method 200.7
500g
Đất
1,4 mg/kg chất khô
5,5 mg/kg chất khô
 1.  
Kẽm (Zn)**
US EPA Method 3051A & US EPA Method 200.7
500g
Đất
2,2 mg/kg chất khô
8,0 mg/kg chất khô
 1.  
Cadimi (Cd)**
US EPA Method 3051A & US EPA Method 200.7
500g
Đất
0,5 mg/kg chất khô
1,0 mg/kg chất khô
 1.  
Sắt (Fe)
US EPA Method 3051A & US EPA Method 200.7
500g
Đất
4,84 mg/kg chất khô
20,0 mg/kg chất khô
 1. TRẦM TÍCH
 1.  
Asen (As)**
US EPA Method 3051A & US EPA Method 200.7
500g
Trầm tích
4,5 mg/kg chất khô
15,0 mg/kg chất khô
Phân tích trên ICP-OES
 1.  
Mangan (Mn)
US EPA Method 3051A & US EPA Method 200.7
500g
Trầm tích
3,6 mg/kg chất khô
23 mg/kg chất khô
 1.  
Đồng (Cu)**
US EPA Method 3051A & US EPA Method 200.7
500g
Trầm tích
1,7 mg/kg chất khô
8,0 mg/kg chất khô
 1.  
Niken (Ni)
US EPA Method 3051A & US EPA Method 200.7
500g
Trầm tích
1,5 mg/kg chất khô
5,5 mg/kg chất khô
 1.  
Chì (Pb)**
US EPA Method 3051A & US EPA Method 200.7
500g
Trầm tích
1,6 mg/kg chất khô
9,0 mg/kg chất khô
 1.  
Crôm (Cr)**
US EPA Method 3051A & US EPA Method 200.7
500g
Trầm tích
1,6 mg/kg chất khô
5,5 mg/kg chất khô
 1.  
Kẽm (Zn)**
US EPA Method 3051A & US EPA Method 200.7
500g
Trầm tích
2,1 mg/kg chất khô
8,0 mg/kg chất khô
 1.  
Cadimi (Cd)**
US EPA Method 3051A & US EPA Method 200.7
500g
Trầm tích
0,6 mg/kg chất khô
1,0 mg/kg chất khô
 1.  
Thủy ngân (Hg)**
US EPA Method 3051A
TCVN 8882:2011
500g
Trầm tích
0,138mg/kg
0,20mg/kg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ghi chú:
(*): Phương pháp được Vilas công nhận.
      (**): Phương pháp được Vimcerts công nhận.
      (***): Phương pháp được cả Vimcerts, Vilas công nhận.
 
 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây